Algemene voorwaarden

 

1. De hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de klant, tenzij voorafgaand schriftelijk anders zou zijn overeengekomen.

2. De klant moet zijn voertuig – of minstens het onderdeel dat moet worden gewrapt – gewassen leveren. Is aan deze voorwaarde niet voldaan, dan zullen we extra kosten aanrekenen voor het reinigen.

3. Tenzij voorafgaand schriftelijk anders is afgesproken, levert de klant zijn voertuig af bij Custom Colour Wraps en haalt het voertuig daar ook weer op.

4. Het voertuig moet op het afgesproken tijdstip worden geleverd. Een afspraak verplaatsen kan kosteloos, tot 1 week vóór het afgesproken tijdstip van levering. Daarna rekenen we een schadevergoeding aan op basis van de verloren werktijd.

5. Indien de klant zijn voertuig na het beëindigen van de wrap niet heeft afgehaald binnen de 10 kalenderdagen na een per post verstuurde aangetekende ingebrekestelling, kunnen we garagekosten aanrekenen.

6. Offertes voor een volledige wrap omvatten alle (gelakte) carrosseriedelen die van de buitenkant zichtbaar zijn, tenzij anders vermeld in de offerte. Niet inbegrepen zijn de binnenzijde van de deuren, kofferruimte, motorruimte, en dergelijke. Indien gewenst, kan daar apart een offerte voor worden gemaakt. Wees ervan bewust dat dit een forse meerprijs betekent, wegens veel extra folie en (demontage-)werk.

7. Ongelakte onderdelen worden niet gewrapt, wegens een slechte hechting.

8. Onze offerte is 30 dagen geldig.

9. Custom Colour Wraps biedt 2 jaar garantie op het verkleuren of loskomen van de wrap. Schade veroorzaakt door de klant of door derden, door ongeval of door vandalisme valt buiten de garantie.

10. Bij het verwijderen van de folie door Custom Colour Wraps geldt een garantie van 5 jaar (na het aanbrengen van de wrap) op de lak. Die garantie geldt alleen als het gaat om de originele lak van de fabriek van het voertuig. Onderdelen die zijn herspoten vallen buiten deze garantie, gezien het onmogelijk is de kwaliteit van het spuitwerk te beoordelen.

11. Wegens de ruime keuze aan kleuren en soorten folie werken we bijna uitsluitend op bestelling. De klant betaalt een voorschot van minimaal 30 procent van de offerte. De folie wordt pas besteld na ontvangst van het voorschot. Daarom moet dit voorschot minstens 3 dagen vóór uw afspraak betaald zijn, zodat de folie tijdig geleverd kan worden.

12. Bij speciale folies kan de levertijd oplopen. Dit wordt dan eerst overlegd met de klant.

13. De klant zal het factuurbedrag contant betalen, bij de afhaling van zijn voertuig. Indien de factuur niet onmiddellijk is betaald, zal bovenop de hoofdsom van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest moeten worden betaald, gelijk aan de
wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de factuurdatum tot aan de dag van de algehele betaling. Indien de klant het volledige factuurbedrag niet heeft betaald binnen de 14 dagen, te rekenen vanaf een per post verstuurde aangetekende ingebrekestelling, zal het factuurbedrag, inclusief de hiervoor vermelde interest, bij wijze van schadevergoeding worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % (met een minimum van 75 euro), onverminderd ons recht om de werkelijk geleden schade te bewijzen, indien die hoger is. Voor het versturen van een aanmaning tot betalen wordt een administratieve vergoeding van 10 euro in rekening gebracht.

14. Klachten kunnen aangetekend worden ingediend binnen de 7 dagen na het afhalen van het gewrapte voertuig. Bij gebreke daaraan wordt de klant geacht zichtbare gebreken of tekortkomingen onzerzijds te hebben aanvaard. Een klacht ontslaat de klant niet van het betalen van de factuur. Indien de klant het factuurbedrag nog niet volledig had betaald, is hij niet gerechtigd het resterende bedrag niet te betalen.

15. Bij betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.